مدل TLC

 

موارد استفاده : این تیپ کوپلینگ جهت استفاده در تجهیزاتی که آسیب پذیر بوده و محل نصب کوپلینگ در دسترس نمی‌باشد، مناسب است. هم‌چنین به دلیل نوع عملکرد این نوع کوپلینگ‌ها و جهت افزایش عمر آن توصیه می‌گردد در تجهیزاتی استفاده شوند که در آنها امکان خاموش کردن تجهیز چند دقیقه پس از فعال شدن کوپلینگ، توسط اپراتور وجود داشته باشد.
 
عملکرد : کوپلینگ‌های این تیپ در صورتی که گشتاور انتقالی از ظرفیت تنظیمی بیشتر گردد با ایجاد حالت خلاص موقت عمل انتقال قدرت را متوقف می‌نماید. پس از چرخش یک دور محور کوپلینگ مجدداً آماده به کار می‌شود.
 
حالت آماده به کار : کوپلینگ‌های این تیپ به صورت خودکار پس از 360 درجه چرخش محور آماده به کار می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدلTLCF: این مدل‌ها جهت استفاده بروی محور محرک ( مولد گشتاور ) و محور متحرک با مکانیزم انتقال قدرت چرخ دنده باریک، چرخ زنجیر یا تسمه و پولی تک ردیفه مناسب می‌باشد.

 

مدل TLCS: این مدل‌ها با توجه به دارا بودن توپی کوتاه جهت استفاده برروی محور متحرک با مکانیزم انتقال قدرت چرخ دنده پهن، چرخ زنجیر دو ردیفه یا تسمه و پولی دو تا سه ردیفه مناسب می‌باشد.

 

مدل TLCL: این مدل‌ها با توجه به دارا بودن توپی بلند جهت استفاده برروی محور متحرک با مکانیزم انتقال قدرت چرخ دنده پهن، چرخ زنجیر دو یا سه ردیفه یا تسمه و پولی چند ردیفه مناسب می‌باشد.