مدل TLA

 

عملکرد: کوپلینگ‌های این تیپ در صورتی که گشتاور انتقالی از میزان تنظیم شده بیشتر گردد با ایجاد حالت خلاص عمل انتقال قدرت را به طور کامل قطع می‌نماید.
 
موارد استفاده : با توجه به ایجاد حالت خلاص ، این کوپلینگ جهت استفاده در تجهیزاتی که آسیب پذیری زیادی دارند مناسب می‌باشد.
 
حالت آماده به کار : برای ایجاد حالت آماده به کار پس از خاموش کردن تجهیز با استفاده از دو عدد آچارهای چاکنت، که همراه با کوپلینگ تحویل می‌گردد، و چرخاندن دیسک های جانبی (در حدود 30 درجه )آماده به کار می‌گردد.