مدل TLB

 

موارد استفاده : این کوپلینگ جهت استفاده در تجهیزاتی که آسیب پذیری کمی دارند و نسبت به نوسانات ایجاد شده در اثر فعال شدن کوپلینگ حساس نمی‌باشد مناسب است. هم‌چنین به دلیل نوع عملکرد این نوع کوپلینگ‌ها و جهت افزایش عمر آن توصیه می‌گردد در تجهیزاتی استفاده شوند که در آن‌ها امکان خاموش کردن تجهیز بلافاصله پس از فعال شدن کوپلینگ، توسط اپراتور یا با استفاده از سنسورهای الکترونیکی وجود داشته باشد.
 
عملکرد : عملکرد این تیپ از کوپلینگ‌ها به این صورت می‌باشد که در صورت انتقال گشتاور بیش از ظرفیت، کوپلینگ به حالت جغجغه ای و با وارد آوردن 12 ضربه در هر دور از انتقال گشتاور بیشتر از ظرفیت جلوگیری می‌نماید.
 
حالت آماده به کار : کوپلینگ‌های این تیپ در هر 36 درجه چرخش زاویه ای محور متناوباً از حالت آماده به کار به حالت فعال شده و برعکس تغییر وضعیت می‌دهد.